Побарај понуда – Калкулатор

  Ваши податоци

  Податоци за објектот
  Модел на распределба на трошоци


  Тековни трошци на објектот


  Приходи на објектот

  Доколку обезбедувате дополнителни приходи, освен месечните упрати од сопствениците (пр. закупнина од простории, рекламен ѕид или поставени антени на кровна констукција) наведете ги истите во полињата подолу  Резервен фонд - Фонд за инвестиции

  РФ е обврска пропишана со закон. Со одлука на станарите овие средства се на располагање во случај на итна потреба или пак инвестиција за зголемување на вредноста на објектот. Висината на резервнот фонд пропишан со закон предвидува поголем месечен износ за постари објекти.


  Потребни тековни услуги


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе

  Потребни интервенции и инвестиции во објектот


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  ДаНе


  СанацијаЗамена


  СанацијаЗамена


  СанацијаЗамена


  СанацијаЗамена


  СанацијаЗамена


  СанацијаЗамена


  ДаНе

  Oдговорните лица во секторите управување и техничко одржување во координација со сопствениците на објектот изработуваат технички записник на објектот, со цел да се утврди најдобрар модел за беспрекорно функционирање на заедничкиот простор. Долгорочната цел е зголемување на вредноста, подобрување на техничките карактеристики и поголема енергетска ефикасност на објектите управувани од наша страна.