Техничко одржување

➤ Водовод, ( поправки на секаков вид водоводна и одводна инсталација ) како и и промена на вентили и одзатнување на канализација и вертикали од кујна.

➤ Молерофарбарски услуги ( кречење, фарбање, боење…)

➤ Услуги од електриката (поправки од помал и поголем обем)

➤ Редовен месечен сервис и одржување на лифтови, набавка и/или монтажа на нови современи лифтови согласно потребите на сопствениците на посебни делови

➤ Поправки, санација и изведба на секаков вид коси и рамни кровови

➤ Браварски работи ( монтажа на шарки, брави, нивелирање на влезна врата… )

➤ Поправка и инсталација на домофони , видеофони , контрола на пристап – шифрарници на вл.врата со докажан квалитет

➤ Инсталација на аларми и видео надзор

➤ Противпожарна заштита на заедничките простории од станбената зграда

➤ Парно греење ( одржување на системи за парно грееење,отстранување на дефекти во станови и чистење на радијатори по потреба)

➤ Поправки, санација и изведба на секаков вид коси и рамни кровови и изработка или санација на олуци

➤ Хортикултурно одржување на дворови од згради или пак станбени комплекси

➤ Браварски работи ( монтажа на шарки, брави, нивелирање на влезна врата… ) додади и цилиндри,електрични брави,буткачи за вл.врати,пакнување на стакло итн…

➤ Оџачарски услуги ( чистење на секаков вид на оџаци )

➤ Одржување и чистење на стаклени фасади со користење на алпинистичка опрема и монтажа на светилки на непристапен или тешкодостапен терен

➤ Промена на стакло

➤ Лепење плочки,малтерисување,ѕидање

➤ Поставување на пвц или алуминиумски влезни врати и прозорци