Управување

➤ Писмена коресподенција, дописи, комуникација со сите државни институции со цел заштита на интересите на станбената зграда и сопствениците на посебните делови – станарите

➤ Наплата на заостанати долгови кон Заедница на станари

➤ Редовна дистрибуција на уплатници

➤ Благовремена достава на предупредувања-опомени за плаќање

➤ Навремено доставување на опомени пред тужба како и иницирање, водење и завршување на постапка за наплата на долг против сопствениците на посебни делови кои нередовно или воопшто не вршат уплата во фондовите на зградата

➤ Уредна и точна евиденција на уплатите на сопствениците на посебните делови на станбената зграда

➤ Изготвување на месечни книговодствени пресметки