Хигиена

➤ Обезбедуваме услуги за одржување на хигиена со сертифицирани средства и препарати;

➤ Чистење на заедничките делови од станбената зграда ( 2 пати неделно и дополнително по потреба и меѓусебен договор)

➤ Одржување хигиена на гаражи, заеднички паркинг простори, подруми.

➤ Дезинскеција и дератизација ( најмалку 2 пати годишно )

➤ Проверка и чистење на олуците за одвод на дождовните води

➤ Одржување на околината на зградата по договор

➤ Машинско чистење на гаражи,влезови од станбени или пак деловни згради,канцеларии,хали,окна од лифт итн…

➤ Хортикултура

➤ Хигиена на канцеларии